SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ
 

Els estudis de l’Institut Kodály s’estructuren en 8 cursos de solfeig dividits en dues etapes de quatre nivells cadascuna.
La primera de les etapes combina els aprenentatges del llenguatge musical i de l’expressió corporal que es considera bàsica per assolir posteriorment els coneixements adequats per a la pràctica instrumental que des de la nostra perspectiva es retarda fins al cinqué curs d’educaciò primària.
La segona etapa manté els estudis de llenguatge musical i incorpora la pràctica instrumental fonamentalment d’un instrument de corda. L’estudi i la pràctica de l’instrument no tenen un còmput concret de cursos i s’adapten a l’evolució de cadascun dels alumnes.

CARACTERÍSTIQUES:

  • Un ensenyament racionalitzat del solfeig, adequat a l'edat del xiquet on el joc i la participació activa ajuden a la recepció de la matèria, tot prenent com a metodologia la pedagogia musical que aporta Zoltán Kodály que estructura l’aprenentatge del llenguatge musical des de l’anàlisi de la música popular pròpia.
  • L’assumpció del solfeig relatiu com a eina d’aprenentatge i clau per assolir l’afinació i el sentit dels intervals i de l’harmonia.
  • Aquest ensenyament, tot i perseguint el mateix objectiu que el solfeig tradicional i utilitzant la mateixa matèria primera es presenta com una via pedagògica diferent, encara que a partir dels grups superiors és compatible amb els diversos sistemes d'aprenentatge del solfeig i la música.
  • Aquestos estudis manquen d'exàmens i de la validesa oficial que dóna l'Administració pública tot i que en tot moment es pot accedir a l’ensenyament reglat a través de les proves d'accés com fa qualsevol escola de música.
  • Comptem amb un professorat especialitzat amb coneixements musicals i pedagògics i amb anys d'experiència; també‚ grups reduïts que permeten un seguiment personal de cadascun d'ells.
  • La relació amb els pares es manté mitjançant informacions periòdiques escrites i entrevistes personals que es poden sol·licitar al llarg del curs. .
  • L'Institut Kodály de la Schola Cantorum d’Algemesí és una Escola de Música reconeguda per la Generalitat valenciana segons l'Ordre de 4 gener de 1994 de la Conselleria d'Educació i Ciència. (DOGV 2.196).
  • Com que el principi fonamental que mou l'actuació de la Schola Cantorum d'Algemesí i la pedagogia Kodály és la pràctica del cant com a vehicle fonamental per a l'aprenentatge musical, aquest és obligatori per a tots els alumnes tal i com apareix als programes de cada curs.

Prenguem seriosament els nostres xiquets! Sols el millor és suficientment bo per a un xiquet

Zoltán Kodály

 

SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ. Algemesi. Plaça de Cabanilles, 1. 962424060 - 654323475 - scholalgemesi@gmail.com